logo ipecon

Politika spoločnosti

Prvoradým cieľom našej spoločnosti pri realizácii výrobkov tepelnej techniky a energetiky a predaji plechotvárniacich strojov je spokojnosť zákazníkov. Preto kvalitu chápeme ako systematický a komplexný súbor spoľahlivých poskytovaných produktov a služieb s ohľadom na životné prostredie, zabezpečujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia našich zamestnancov, dodávateľov a ostatných externých strán.

Dodržiavanie noriem STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016 a STN OHSAS 18001:2008 doplnené splnením aplikovateľných a záväzných požiadaviek považujeme za základ pri riadení našej spoločnosti.

Snažíme sa o trvalé zlepšovanie integrovaného systému manažérstva, prevenciu znečisťovania životného prostredia, pracovných úrazov a poškodenia zdravia, ktoré by boli dôsledkom našich činností.

Narastajúce požiadavky zákazníka zabezpečíme ďalším trvalým zlepšovaním systému manažérstva kvality, sústavným zlepšovaním systému manažérstva environmentu a BOZP s cieľom zlepšovať environmentálne správanie.

Našim zamestnancom je umožnený prístup ku všetkým informáciám a vzdelávaniu, ktoré sa týkajú otázok v oblasti kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia. Všetky užitočné návrhy a opatrenia v tejto oblasti sú akceptované a podporované.

Vedenie firmy IPECON, s.r.o. vyžaduje zodpovedný prístup ku kvalite, environmentu a ochrane zdravia pri práci od všetkých svojich zamestnancov a subdodávateľov.


politika spoločnosti

politika spoločnosti

politika spoločnosti

ISO 9001:2016

certifikat ISO 14001:2016

ISO 14001:2016

certifikat ISO 18001:2008

ISO 18001:2008

certifikat ISO_3834-2

ISO_3834-2

certifikat modul H

modul H